Akademia Piłkarska Oleśnica | Regulamin APO

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W APO

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Regulamin Akademii Piłkarskiej Oleśnica zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkich członków APO, zwanego dalej „Klubem”. Ustala on cele, zasady działania i współpracy.
 2. Akademia Piłkarska Oleśnica jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki nożnej, współpracuje z właściwym jej związkiem sportowym oraz podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Celem szkolenia jest :

I. Rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej – piłka nożna.

II. Wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play.

III. Nauka i doskonalenie umiejętności oraz rozwój zdolności ruchowych.

IV. Optymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności techniczno-taktycznych młodych zawodników poprzez indywidualizację zajęć treningowych.

V. Selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania piłki nożnej dla jednostek wybitnie uzdolnionych.

II.WARUNKI UCZESTNICTWA W KLUBIE

§2

 1. Członkami klubu mogą zostać osoby, spełniające poniższe wymagania:

1.1 Złożą imienną kartę zgłoszeniową, podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów. Deklarację należy wysłać na adres klubu lub złożyć bezpośrednio u trenera prowadzącego zajęcia.
1.2 Złożą badania lub oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach:

    1. dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia)
    2. zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.
    3. Zawodnicy po 23. roku życia będą mogli grać na postawie oświadczenia o stanie zdrowia (o braku przeciwwskazań)
    4. Badania oraz oświadczenia są ważne przez 12 miesięcy od momentu wystawienia

1.3 Biorą czynny udział w zajęciach treningowych oraz innych statutowych działań klubu.
1.4 Opłacają regularnie miesięczne składki członkowskie zgodnie z działem VI Regulaminu.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Klubu – www.apolesnica.pl

§3

 1. O rezygnacji z członkostwa w klubie AP Oleśnica, członek zobowiązany jest powiadomić Zarząd Klubu drogą mailową, na adres kontakt@apolesnica.pl, najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego, miesiąc rezygnacji.
 2. W przypadku niedopełnienia obowiązku z §3 ust 1, członek zobowiązany jest do uiszczenia comiesięcznych składek do czasu powiadomienia o rezygnacji.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

§4

 1. Prawa członka klubu:
   1. w ramach członkostwa w klubie, każdemu zawodnikowi przysługuje prawo do udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez klub, w szczególności zajęciach sportowych przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej
   2. korzystanie z obiektów i sprzętu klubu,
   3. korzystanie z wiedzy i opieki trenersko – instruktorskiej.
   4. korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w : turniejach , konsultacjach i zgrupowaniach (obozach),
   5. korzystanie z bezpłatnego transportu na mecze ligowe (obowiązuje w grupach młodzik, trampkarz oraz junior).
   6. W przypadku trudniej sytuacji finansowej, zawodnikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.
 1. Każdy członek zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną. W tym celu Klub:
   1. zapewnia organizację całorocznych zajęć szkoleniowych w odpowiedniej grupie wiekowej,
   2. zapewnia udział w imprezach organizowanych przez Klub (zawody sportowe, turnieje),
   3. w przypadku wybitnych osiągnięć zawodnika, może zapewnić indywidualny tok treningu.
 1. Każdy członek Klubu zobowiązany jest do:
   1. regularnego uczęszczania na zajęcia treningowe lub uczestnictwa w innej statutowej działalności klubu,
   2. posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (niebieska koszulka, niebieskie spodenki, białe getry),
   3. regularnego opłacania miesięcznych składek członkowskich (zgodnie z częścią VI Regulaminu – Składki Członkowskie),
   4. posiadania aktualnych badań lekarskich lub oświadczenia uprawniających do udziału w zajęciach treningowych i zawodach,
   5. szanowania innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i w drużynie przeciwnika oraz do przestrzegania zasad Fair Play i dobrego wychowania,
   6. kulturalnego zachowania się na obiektach sportowych Klubu,
   7. dbania o dobry wizerunek Klubu podczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym,
   8. bezzwłocznego zgłaszania trenerowi o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych,
   9. doskonalenia w czasie wolnym umiejętności poznanych na treningu,
   10. poszanowania i dbałości o mienie klubowe – obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy,
   11. zachowania higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego.
 1. Podczas treningów, meczów oraz zgrupowań sportowych zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz:
   1. palenia wyrobów tytoniowych,
   2. spożywania alkoholu lub bycia w stanie „po spożyciu”,
   3. zażywania narkotyków oraz środków odurzających lub bycia w stanie odurzenia.
 1. Czasowe zawieszenie w prawach członka Klubu lub skreślenie z listy członków klubu może nastąpić w przypadku nieprzestrzegania zapisów zawartych w § 4 ust 3 i 4 Regulaminu.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TRENINGI.

§5

 1. Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Klubu.
 2. Dostarczenie podpisanej karty zgłoszeniowej do klubu, równoznaczne jest z wyrażeniem chęci członkostwa oraz akceptacją Regulaminu.
 3. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora.
 4. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 5. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. Klub nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie składkę członkowską za zajęcia należy uzgodnić z Zarządem Klubu.
 7. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia składki członkowskiej, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zarządu Klubu.
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
 9. Rodzice/opiekunowie obowiązani są do zainstalowania oficjalnego komunikatora klubowego – aplikacji WhatsApp.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub, zgodnie z §3 ust 1 niniejszego Regulaminu.

V. UDZIAŁ W TRENINGACH, TURNIEJACH, ROZGRYWKACH

§6

 1. Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem wieku oraz stopnia zaawansowania.
 2. Miejsca, daty i godziny prowadzenia zajęć w grupach ogłasza Klub. W godzinach zajęć odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą trenerzy.
 3. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze, festyny oraz inne formy ruchu organizowane przez Klub, mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
 4. Harmonogram treningów w sezonie dzieli się na 3 okresy: jesień (wrzesień-październik), zima (listopad-marzec), wiosna (kwiecień-czerwiec). W okresie jesiennym oraz wiosennym zajęcia odbywają się na zewnętrznych boiskach piłkarskich, zaś w okresie zimowym na halach sportowych (dotyczy kategorii bambini, skrzat, żak i orlik). Na każdy z tych okresów przygotowywany jest nowy harmonogram zajęć uwarunkowany dostępnością obiektów sportowych. Klub zawsze dba o to, aby podane harmonogramy dla konkretnej grupy były ze sobą jak najbardziej spójne tzn. staramy się zachować dni i godziny treningów zgodnie z poprzednim harmonogramem. Zależy to jednak od wielu czynników zewnętrznych i nie zawsze jest możliwe, dlatego zmianie mogą ulec dni i/lub godziny treningów oraz ich lokalizacja.
 5. Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz przestrzegać higieny osobistej.
 6. Udział w wyznaczonych zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też spóźni się na nie, ma obowiązek poinformować o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.
 7. Trening zaczyna się w szatni, jeśli inaczej nie zaleci trener prowadzący. Na minimum 5 minut przed treningiem zawodnik jest przygotowany do zajęć – po przebraniu się w strój treningowy jest gotowy do wysłuchania zadań i poleceń dotyczących zajęć.
 8. Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania.
 9. Zawodnik zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych zajęciach jest zobowiązany zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.
 10. Zawodnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego stroju treningowego oraz reprezentacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Klubu.
 11. Zawodnik powołany na zawody sportowe pojawia się ubrany w strój reprezentacyjny albo zgodnie z wytycznymi trenera.
 12. Zawodnik ma obowiązek posiadać na zajęciach ochraniacze i bidon z wodą.
 13. Podstawą do gry zawodnika w meczach oraz wyjazdach krajowych i zagranicznych jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach, dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach.
 14. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz.
 15. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty, zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

§7

 1. Klub pokrywa koszty uczestnictwa w zawodach organizowanych przez związek DZPN.
 2. Zawodnik zobligowany jest do posiadania własnego stroju, jak również obuwia sportowego i ochraniaczy podczas rozgrywek ligowych.

§8

 1. W przypadku ukarania zawodnika przez sędziego karą dyscyplinarną za niesportowe zachowanie tj. dyskusja z sędzią, wulgarne odzywanie się, niestosowne zachowanie względem przeciwnika lub kolegów z drużyny, na zawodnika zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości przewidzianej przez DZPN za każde takie zachowanie (dotyczny drużyny seniorów).

VI. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

§9

 1. Wysokość rocznej składki członkowskiej określa Zarząd Klubu. Składając deklarację przynależności do Klubu, członek zobowiązuje się do jej uiszczania.
 2. Składkę członkowską należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Składki członkowskie są stałe i niezależne od ilości zajęć w miesiącu, oraz niezależne od frekwencji zawodnika na zajęciach.
 4. Składki członkowskie wpłacane są na konto Klubu:

Akademia Piłkarska Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. Spokojna 7
nr konta składkowego :
74 1090 2415 0000 0001 1982 8765

dla prawidłowego zaksięgowania wpłaty, przelew powinien być zatytułowany według następującego schematu imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc z jaki wpłacana jest składka.

 1. Zaleganie we wpłatach składek skutkuje kolejno:
   1. wystawieniem wezwania do zapłaty,
   2. brakiem możliwości udziału w zawodach,
   3. brakiem możliwości udziału w treningach,
   4. wnioskiem o skreślenie z listy członków Klubu.
 2. W przypadku konieczności wdrożenia procedur windykacyjnych, do składki zostaną doliczone koszty windykacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku, Zarząd Klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich lub zwolnić czasowo z opłacania składki członkowskiej.

§10

 1. Środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:
   1. wynajem obiektów sportowych,
   2. pokrycie kosztów transportu dla grup ligowych,
   3. wynagrodzenie trenerów,
   4. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji treningów,
   5. administrację Klubu
   6. wszelkie inne koszty ponoszone przez Klub na rzecz prowadzenia zajęć i działalności.
   7. program stypendialny Klubu
 2. Klub prowadzi program stypendialny przeznaczony dla zawodników. W przypadku trudnej sytuacji finansowej zawodnik ma możliwość ubiegania się o stypendium socjalne, które w całości lub w części pokryje koszty związane z treningami. Aby wziąć udział w programie stypendialnym, należy wypełnić stosowne pismo, dostępne na stronie internetowej www.apolesnica.pl w zakładce dla rodzica (dostępne od 5 września).
   1. Szczegółowe informacje związane z programem stypendialne, dostępne będą w osobnym rozporządzeniu,
   2. wnioski o przyznanie stypendium należy składać najlepiej razem z deklaracją, maksymalnie do 30.09.br.
   3. Decyzja dotycząca przyznania, podejmowana będzie indywidualnie przez Zarząd Klubu i ogłoszona po zakończeniu naboru wniosków.
   4. Wysokość przyznanego stypendium uzależnione będą od ilości złożonych wniosków.

VII. RODZAJE KAR DYSCYPLINARNYCH

§11

 1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodników są upomnienie, nagana, kara odsunięcia uczestnika w wymiarze od 1 do 3 zajęć treningowych, kara odsunięcia uczestnika od udziału w meczu, turnieju i innych form ruchu.
 2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach uczestnika Klubu, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 3. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu zawodnik otrzymuje ostrzeżenie w postaci upomnienia ustnego, następnie naganę na piśmie. Kolejnym krokiem jest odsunięcie zawodnika od wszystkich rozgrywek na okres 1 miesiąca. Ostateczną karą jest wykluczenie ze struktur Klubu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

 1. Wypadek losowy lub warunki atmosferyczne mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym rodzic lub opiekun prawny zostanie powiadomiony oficjalnym kanałem komunikacyjnym – aplikacja WhatsApp, najpóźniej na 1 godzinę przed treningiem.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z uprzedzeniem Członków.
 3. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, zawodnik ten jest zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypożyczonego do treningu sprzętu lub wydanych mu dokumentów. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych lub nie wydania zgody na transfer do innego klubu.
 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Zarząd Akademii Piłkarskiej Oleśnica.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od momentu zatwierdzenia przez Zarząd AP Oleśnica.
 6. Zawodnik kandydujący do miana członka AP Oleśnica, został poinformowany iż aplikuję do Klubu biorącego udział w programie certyfikacyjnym organizowanym przez PZPN.